విధి దీపాలకు అడ్డంగా వున్న కొమ్మలు తొలిగించే కార్యక్రమం

జోగులాంబ గద్వాల్ లోని 31వ వార్డ్ బస్ డిపో వెనకాల రెండు రోజులుగా బస్ డిపో గోడ వేంబడి వున్న వీధి దీపాలకు అడ్డంగా వున్న చెట్ల కొమ్మలను తొలగించటంజరిగింది.31వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ “నరహరి శ్రీనివాసులు ” వార్డ్ యొక్క పరిశుభ్రతను మరియు విధి దీపాలకు అడ్డంగా వున్న కొమ్మలను దగ్గర ఉండి తొలగించటం జరిగింది.

Leave A Reply

Your email address will not be published.